Tidigare arbeten


Exempel på uppdrag utförda av Olga Schlyter under tidigare antällningar.


PROJEKT I URVAL


Tidigare arbeten


Kulturmiljöprogram för byarna och landsbygden i Svedala kommun (2018)Inventering av miljöer och landskap, urval av värdefulla miljöer, riktlinjer för tillvaratagande av kulturvärden. Anställning: Nyréns Arkitektkontor. Uppdragsgivare: Svedala kommun.


Planunderlag, Ljunghusens stationshus i Vellinge kommun  (2018). Antikvarisk utredning som underlag till ny detaljplan. Kulturhistorisk värdering samt förslag på planbestämmelser som skydd för byggnadens kulturvärden. Anställning: Nyréns Arkitektkontor. Uppdragsgivare: Vellinge kommun.


Kulturmiljöutredning, Kungsplan i Karlskrona (2018). Utredning av platsens kulturhistoriska värden och karaktärsdrag i samband med planerad förtätning. Analys av platsens koppling till riksintresse för kulturmiljövården och världsarv. Anställning: Nyréns Arkitektkontor. Uppdragsgivare: Karlskrona kommun.


Kulturhistorisk utredning, Lilla Parken i Varvsstaden i Malmö (2018). Utredning inför restaurering av historisk park. Anställning: Nyréns Arkitektkontor. Uppdragsgivare: Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad.


Byggnadsantikvarisk utredning, Sockerbruket i Arlöv (2016). Karaktärisering, kulturhistorisk värdering samt riktlinjer för en varsam förvaltning. Anställning: Malmö Museer. Uppdragsgivare: Nordic Sugar.

Antikvariskt underlag till planprogram, Mobilia i Malmö (2008)

Kulturhistorisk utredning inför planprogram, antikvarisk konsekvensanalys av ombyggnadsförslag, samt underlag till historisk utställning. Anställning: Malmö Kulturmiljö. Uppdragsgivare: Atrium Fastigheter AB. 


Kulturmiljöprogram för Lomma kommun (2002-2005). Inventering, kulturhistorisk värdering och åtgärdsprogram för värdefull bebyggelse, samt förmedlingsinsatser såsom föredrag och stadsvandringar. Uppdragsgivare: Lomma kommun. 


Utredning om byggnadsminnesförklaring, Ryttmästaren 16 i Malmö (2003). Byggnadsminnesutredning gällande bostadshus på fastigheten Ryttmästaren 16 i Malmö. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne. 


Utredning om byggnadsminnesförklaring, Minnesbergs tegelbruk (2001)

Byggnadsminnesutredning gällande Minnesbergs tegelbruk i Trelleborgs kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Skåne. 

Antikvarisk förundersökning, Kirsebergsanstalten i Malmö (2015). Underlag till utredning om framtida användning av fastigheten. Anställning Malmö Museer. Uppdragsgivare: Specialfastigheter.


Planunderlag, Kronetorps gård i Burlövs kommun (2013). Byggnadsinventering, karaktärisering och värdering samt riktlinjer för skydd av kulturvärden. Anställning Malmö Museer. Uppdragsgivare: Kronetorp Park AB.


Antikvarisk förundersökning, Zoologiska institutionen i Lund (2010). Inför planändring och ombyggnad av Zoologiska institutionen till LUX (Lunds universitets humanist- och teologscentrum). Anställning: Malmö Museer. Uppdragsgivare: Akademiska hus.


Antikvarisk medverkan, Pufendorfinstitutet i Lund (2010). Antikvarisk medverkan enligt KML vid ombyggnad av Klassiska institutionen vid Lunds universitet till Pufendorfinstitutet. Anställning: Malmö Museer. Uppdragsgivare: Akademiska hus.


Antikvariskt underlag till planprogram, Stationsstaden i Kävlinge (2008). Byggnadsinventering, karaktärisering och kulturhistoriskt värdering av Scan i Kävlinge som underlag till planprogram, samt dokumentation inför rivning. Beställare Midroc Property Development AB. Handläggare.
Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved