Sjöbo

PROJEKT I URVAL


Riksintresseanalys, Sjöbo kommun


I Sjöbo kommun finns fem områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, bland annat slotten Övedskloster och Sövdeborg med omgivande slottslandskap.


I samband med att kommunen skulle uppdatera sin översiktsplan fick Olga Schlyter Kulturmiljökonsult i uppdrag att ta fram en fördjupad riksintressebeskrivning. Fokus i uppdraget var områdenas känslighet för nybyggnation.


Varje område presenteras med en ingående beskrivning av de värdefulla miljöerna, samt en karta som visar olika grad av känslighet. Materialet ska ingå i Sjöbo kommuns översiktsplan, och syftet är framför allt att fungera som underlag för kommunens arbete med detaljplanering och lovgivning.


Årtal: 2019


Plats: Sjöbo kommun 


Beställare: Sjöbo kommun 

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved