Södervärnsskolan

PROJEKT I URVAL


Antikvarisk förundersökning, Södervärnsskolan


Södervärnsskolan ritades 1924 av arkitekterna August Ewe och Carl Melin. Den uppfördes som folkskola och småskola. 1979 flyttade vårdgym-nasiet in och 1984 gjordes en stor tillbyggnad efter ritningar av Sven Lenart på  Arkitektgruppen i Malmö.


Södervärnsskolan rymmer idag vuxenutbildning, men Malmö stad planerar att göra om den till gymnasium. Förtätning på skoltomten utreds. Som ett underlag togs en antikvarisk förundersökning fram av Olga Schlyter Kulturmiljökonsult. I förundersökningen beskrivs fastighetens kulturvärden och karak-tärsegenskaper. Värdebärande företeelser och detaljer identifieras och tydliggörs, och i riktlinjer anges hur dessa bör hanteras. Med den antikvariska förundersökningen som underlag kan kommande åtgärder planeras så att kulturvärden beaktas och hänsyn tas till värdefulla karaktärsdrag.


Årtal: 2019


Plats: Södervärnsskolan i Malmö


Beställare: Stadsfastigheter, Malmö stad 

Olga Schlyter Kulturmiljökonsult

Västergatan 22

211 21 Malmö


olga.schlyter@kulturmiljokonsult.se


0702-43 08 11Copyright © All Rights Reserved